,

KOFA-avgjørelse om klagefrist

I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst.

Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av ny brannstasjon. Konkurranse ble kunngjort to ganger, men begge konkurransene ble avlyst. Den første med begrunnelsen at det ikke var grunnlag for å sammenligne tilbudene og den andre med henvisning til forbeholdet i konkurransegrunnlaget pkt 2.4 ”Forbehold om politisk godkjenning”, da kommunestyret mente den samlede kostnaden for prosjektet ble for høy. Klagen knytter seg til begge konkurranser. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 13-1 ved å avlyse konkurransene uten saklig grunn.

KOFA viste i premiss (20) til klagenemndforskriftens § 6 hvor det fremgår at: ”Klage må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver.” Begge konkurransene i den aktuelle saken var  avsluttet uten at kontrakt ble inngått, og spørsmålet var om 6 månedersfristen også gjelder i slike tilfeller.

KOFA konkluderte med at fristen i klagenemndsforskriften skal anvendes analogisk for konkurranser som må anses avsluttet ved avlysning eller totalforkastelse. KOFA åpnet imidlertid for å akseptere klager som er fremsatt på et senere tidspunkt dersom  klagen gjelder forhold som er oppstått etter avlysningen/totalforkastelsen, og som av naturlige grunner ikke kunne tas opp før det var gått seks måneder etter avlysningen/totalforkastelsen. I slike tilfeller skal spørsmålet om anførselen kan aksepteres i utgangspunktet vurderes i forhold til kravet om saklig klageinteresse.

På denne bakgrunn ble klagen i den aktuelle saken avvist fra behandling i klagenemnda.