Justerte terskelverdier fra 1. juli 2012

02 Jul 2012

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft den 1. juli 2012. Justeringene er foretatt for å ta høyde for svingninger […]

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft den 1. juli 2012.

Justeringene er foretatt for å ta høyde for svingninger i valutakursene. I tråd med tidligere praksis er de norske terskelverdiene avrundet nedover til nærmeste NOK 50 000. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet ned til nærmeste NOK 500 000.

Den nasjonale terskelverdien på NOK 500 000 kroner forblir uendret.

Komplett oversikt over de nye terskelverdiene finner du ved å følge koblingen nedenfor.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier.html?id=414970

Om forfatteren

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand Åshild Fløisand er partner ved vårt kontor i Bergen. Hun har spesialkunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser og om entrepriserett. Hun bistår byggherrer, entreprenører og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Comments are closed.