,

Hvordan bygge kino?

For en tid tilbake ble vi bedt om å bidra til en håndbok om kinobygging. Resultatet ble en innholdsspekket guide til alle som går med planer om å oppføre bygg med kulturformål. Vår artikkel handlet om organiseringen av selve byggeprosessen gjennom bruk av kontrakter.

Artikkelen munnet ut i følgende 10 gode råd til utbyggeren:

1)      Avklar driftsmodell og eierskap for den nye kinoen. Hvem skal stå som eier og byggherre, og hvem har ansvaret for fremtidig vedlikehold? Hvor mye skal kinodriveren supplere med av prosjektering og leveranser til byggeprosjektet? Sett opp prinsipper for en evt. leieavtale.

2)      Søk råd om utforming fra erfarne kinobyggere.

3)      Lag en bredt sammensatt prosjektgruppe og gjennomfør usikkerhetsanalyse.

4)      Vurder om regelverket for offentlige anskaffelser får anvendelse på prosjektet.

5)      Avklar hvem som skal ha ansvar og risiko for prosjekteringen, og bestem ut fra dette om det skal inngås avtale om totalentreprise eller utførelsesentreprise. Deretter velges korrekt standardkontrakt. En evt. totalentreprise må spesifiseres grundig.

6)      Skriv avtaledokumentet på et kvalitetssikret formular som sikrer at alle nødvendige forhold reguleres. Dette innebærer at det også inntas en uttrykkelig henvisning til den standardkontrakt som er valgt.

7)      Tenk gjennom hvilke forhold som er spesielle for prosjektet og som dermed krever ekstra oppmerksomhet ved utformingen av kontrakten. Dette kan for eksempel være grensesnitt mot sideentreprenører eller andre faser i prosjektet, som kanskje må beskrives særskilt.

8)      Vurder om det er forhold ved prosjektet som tilsier at standardkontrakten må endres eller suppleres. Endringer bør gjøres med nøktern varsomhet. Eventuelle avvik og suppleringer til standardkontrakten må samles i en egen katalog i kontrakten. Disse må være nøye tilpasset hverandre og standarden. Unngå flertydige formuleringer og bestemmelser med uklar rekkevidde.

9)      Bruk god tid og mye ressurser på planleggingsfasen.

10)  Følg godt med under utførelsen og avklar alle konflikter tidligst mulig.

Kan du supplere med flere gode råd til en utbygger?

Du kan laste ned hele artikkelen her.