Hvem er “byggherren” når kommunen er byggherre?

09 Sep 2011

Da vi avholdt Forum for bygg- og anleggsrett i Bergen i går dukket det opp et interessant spørsmål vedrørende bestemmelsen om grunnforhold i NS 8407 pkt. 23.1. Det fremgår av […]

Da vi avholdt Forum for bygg- og anleggsrett i Bergen i går dukket det opp et interessant spørsmål vedrørende bestemmelsen om grunnforhold i NS 8407 pkt. 23.1. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at;

“Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få.”

Det jobber mange flinke folk i kommunene rundt om i landet. Noen driver med utbyggingsprosjekter, andre driver med planbehandling, byggesaksbehandling, vann- og avløp etc. Så er spørsmålet: Omfatter begrepet “Byggherren” i NS 8407 pkt. 23.1 tredje ledd alle fagområder i kommunen, eller bare utbyggingsenheten? Må kommunen sørge for å opplyse i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget om forhold ved grunnen som personer i planavdelingen, byggesaksavdelingen, vann- og avløpsavdelingen etc. har kunnskap om?

Spørsmålet er uavklart i standarden, så vi tar gjerne imot synspunkter på hvordan bestemmelsen skal forstås.

Om forfatteren

Tor André Ulsted
Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

One Comment

  1. Det er foreløpig ingen som har kommentert problemstillingen på bloggen, men jeg har fått flere interessante synspunkter per e-post.

    Noen hevder at det vil være urimelig om totalentreprenøren blir sittende med ansvaret for grunnforhold som for eksempel kommunens avdeling for vann- og avløp var klar over, men som tjenestemennene med ansvar for byggeprosjektet ikke kjente til. Denne argumentasjonen tilsier at når byggherren er en kommune, så må den opplyse i tilbudsgrunnlaget om alle forhold ved grunnen som de enkelte avdelinger/etater “måtte kjenne til”.

    Andre hevder at det vil undergrave standardens system dersom totalentreprenørens plikt til å innhente opplysninger fra kommunen skal være annerledes når byggherren er en kommune enn når byggherren er et privat foretak. Bakgrunnen for synspunktet er at byggherrens opplysningsplikt som hovedregel går foran totalentreprenørens undersøkelsesplikt. Hvis alle avdelinger/etater i kommunen må opplyse i tilbudsgrunnlaget om alt de “måtte kjenne til” vedrørende forhold i grunnen, så er det ikke noe igjen av totalentreprenørens plikt til å innhente informasjon fra kommunen, jf. NS 8407 pkt. 23.1 andre ledd bokstav b) og c).

    Etter mitt syn er begge synspunkter fullt ut prosedable, så det blir spennende å se hvilket resultat domstolen lander på.