, , ,

Hva skjer når et selskap går konkurs?

Faktor Eiendom har begjært oppbud. Dermed er en gigantkonkurs i norsk målestokk et faktum, melder www.bygg.no. Faktor Eiendom er ikke det første selskapet til å bli tatt under konkursbehandling i år, og blir helt sikkert ikke det siste. Mange lurer sikker på hva som er prosessen i en konkurs, så vi har laget en kort oversikt:

Konkursbegjæring eller oppbudsbegjæring

Prosessen starter ved at en kreditor sender konkursbegjæring til retten, eller ved at selskapet selv sender en begjæring til retten om oppbud. Tidspunktet begjæringen kommer inn til retten vil normalt regnes som fristdagen.

Kjennelse om konkursåpning

Retten skal ta raskt stilling til begjæringen om konkurs eller oppbud, normalt innen én uke. Hvis retten finner at vilkårene for konkurs er oppfylt, vil den treffe kjennelse om konkursåpning. Samtidig vil retten oppnevne en advokat som bostyrer. Bostyrer er den som gjennomfører bobehandlingen, og som kreditorer og andre skal forholde seg til i hele bobehandlingsperioden.

Konkursboet representerer alle kreditorene i selskapet (kalt kreditorfellesskapet). Fra tidspunktet for konkursåpning har konkursboet lovbestemt beslag i alle skyldnerens eiendeler, slik at skyldneren mister sin rett til å råde over disse. For eksempel vil alle skyldnerens bankkonti bli sperret.

Skiftesamlinger

Når det avholdes rettsmøter om bobehandlingen, kalles det skiftesamling. Normalt avholdes det bare én skiftesamling i løpet av bobehandlingen, ca. én måned etter konkursåpning. Skiftesamlingen er åpen for alle. Under skiftesamlingen legger bostyrer frem en foreløpig innberetning som beskriver selskapet og selskapets økonomiske situasjon, herunder blant annet hvilke funn som er gjort med hensyn til årsaken til konkursen og eventuelle straffbare forhold, hvordan regnskap er håndtert etc. I tillegg oppnevnes det et kreditorutvalg, som består av én til tre representanter for kreditorene. Kreditorutvalget utgjør sammen med bostyrer det man kaller bostyret.

Fordringsanmeldelser

Konkursåpning blir kunngjort på www.brreg.no. I kunngjøringen vil det fremgår en frist for anmeldelse av fordringer i konkursboet, som skal være minst tre uker og høyst seks uker fra tidspunktet for kunngjøringen. I løpet av denne fristen må kreditorene melde sine krav til bostyrer, som deretter fører en liste over anmeldte fordringer og angir hvilken prioritet de ulike fordringene godkjennes med. Alle som har en rettslig interesse i konkursbehandlingen har rett til å gjøre seg kjent med listen og fordringsanmeldelsene.

Løpende arbeid i konkursboet

Hvor mye arbeid bostyrer må utføre i bobehandlingen og hvor lang tid bobehandlingen tar, vil variere avhengig av blant annet størrelsen på selskapet som er tatt under konkursbehandling, mengden avtaler som er inngått, antall ansatte, eventuelle rettstvister etc. Blant annet må konkursboet velge om det vil tre inn i kontrakter selskapet har inngått, om det vil overføre pantsatte eiendeler til panthaver, hvordan realisasjon av virksomheten og eiendeler kan skje til beste for kreditorene etc.

En sentral del av bobehandlingen er også å vurdere om det er grunnlag for å reversere disposisjoner selskapet har gjort før konkursåpning. Dette kalles omstøtelse. Reglene er slik at konkursboet i visse tilfeller for eksempel kan kreve tilbakeført gaver skyldneren har gitt, omgjøre vedtak om ansvarsfrihet eller om at erstatningskrav ikke skal reises, kreve tilbakeført urimelige lønnsutbetalinger til nærstående eller kreve tilbakeført betalinger som er foretatt til kreditorer før konkursåpning.

Avslutning av bobehandlingen  

Det normale er at konkursboet ikke har midler til overs når bobehandlingen avsluttes, slik at det ikke blir utbetaling til kreditorer som ikke har sikkerhet for sine krav. Hvis konkursboet har midler til overs etter at kostnadene ved bobehandlingen er dekket, skal boet gjennomføre en fordringsprøvelse og bostyrer skal innstille på utbetaling til kreditorene. Hvor mye den enkelte kreditor får utbetalt vil være avhengig av hvor mye penger som skal fordeles og hvilken prioritet kreditors fordringer har. Kostnader til bobehandlingen, lønnskrav og visse skatter og avgifter dekkes fullt ut før andre (såkalte ”alminnelige kreditorer”) får dekket sine krav med lik rett – altså forholdsmessig. De aller fleste kreditorer vil normalt ikke få dekket annet enn en liten andel av det faktiske kravet.

Når bobehandlingen er avsluttet vil selskapet bli slettet.