Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

20 Sep 2017

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved inngåelse av standardavtale og bruk av Byggeblankett 8405/8406/8407 B «formular for entreprenørens/totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden», fremgår det at den garantien som stilles fra entreprenørens side skal tilfredsstille visse krav.

Det viser seg ofte i praksis at tilbudte garantier fra entreprenørens utenlandske bankforbindelse, ikke tilfredsstiller kravene som fremgår av byggeblankett B. Dette medfører svekket økonomisk sikkerhet for oppdragsgiver og øker risikoen for tap dersom entreprenøren ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser eller går konkurs.

Det er særlig spørsmål om hvilken type garanti som er stilt fra finansinstitusjonen, omfanget av garantiforpliktelsen, nedtrapping av sikkerhet/ reduksjon av sikkerheten etter overtakelsen samt om garantisten er tilstrekkelig økonomisk solid som er viktig å sjekke. Det kan i tillegg være et godt og ressurssparende poeng å sørge for at tvister etter garantien har verneting i Norge.

For å sikre seg på en enklere måte enn å forholde seg til en utenlands finansieringsinstitusjon, kan man anmode entreprenøren om at hans bankforbindelse utsteder en kontragaranti ovenfor en norsk bank som så vil stille garanti for oppdragsgiver.

Om forfatteren

Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm Kjersti Holum Karlstrøm er partner og advokat ved SANDS' kontor i Tromsø. Karlstrøm har omfattende og bred erfaring som advokat, dommer, og stipendiat/amanuensis ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø. Karlstrøm har gjennom sitt arbeid som dommer og advokat bred erfaring med tvisteløsning og prosess innenfor privat og offentlig rett fra særdomstol, tingrett og lagmannsrett. Karlstrøm har hovedsakelig oppdrag innen det forretningsjuridiske området med hovedvekt på kontraktsrett og entreprise, samt en betydelig andel prosedyre for domstolen. Ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø har Karlstrøm undervist, sensurert og forelest innenfor en rekke fagfelt og på alle avdelinger av jusstudiet ved fakultetet. Særlig innen rettsområdene kontraktsrett, EU/ EØS rett, tingsrett og juridisk metode. Karlstrøm er fast bostyrer ved Nord-Troms tingrett, og varadommer i Utmarksdomstolen for Finnmark.

Comments are closed.