,

Høyesterett forkastet Vegdirektoratets anke – Skanska tilkjent 56 mill i erstatning

Våren 2009 ble det utlyst en anbudskonkurranse på en av parsellene på Ulven-Sinsen-prosjektet i Oslo. Anbudskonkurransen for E22 Økern-entreprisen var basert på et såkalt to-konvoluttssystem, det vil si at man konkurrerer både på kvalitet og pris. Statens vegvesen Region øst innstilte Skanska som sammenlagtvinner, og Skanska gikk i gang med forberedelser. Senere  kom Vegdirektoratet på banen og tildelte kontrakten til Veidekke, på tross av at prosjektavdelingen i Vegvesenet hadde innstilt Skanska som vinner av anbudskonkurransen.

Skanska klaget saken inn til KOFA, hvor de fikk medhold.  KOFA skrev i sin uttalelse at: Klagenemda kom til at valgte leverandørs tilbud avvek fra konkurransegrunnlagets krav til fremdriftsplan, og dermed skulle ha vært avvist…

Forhandlinger i saken førte ikke frem, og Skanska har nå vunnet frem med sitt syn i både tingretten og lagmannsretten. Begge rettsinstanser har tilkjent Skanska 56 millioner i erstatning fra Staten, og anken til høyesterett er nå avvist. Det er det beløpet Skanska mener de hadde tjent på prosjektet dersom de hadde fått tilslaget på den prisen de ga.