Høringsforslag om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

30 Apr 2015

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Forslaget går blant annet ut på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), i saker om ulovlig direkte anskaffelser, gis kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr, eller bringe saken inn for domstolene.

I saker om ulovlige direkte anskaffelser er KOFAs kompetanse i dag begrenset til å uttale som om det har skjedd et brudd på regelverket eller ikke. Formålet med endringsforslaget er å effektivisere håndhevelse av ulovlige direkte anskaffelser. Konkret innebærer forslaget at KOFA gis kompetanse til å ilegge et gebyr som maksimalt kan settes til 15 prosent av anskaffelsens verdi. Høringsbrevet og høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

Om forfatteren