, ,

Frostating lagmannsrett behandler anke om anbudssamarbeid mellom entreprenører

Den 19. september startet ankesaken i Frostating lagmannsrett etter at to entreprenørselskaper i 2009 ble ilagt gebyr av Konkurransetilsynet for ulovlig anbudssamarbeid. Konkurransetilsynet vedtok i juli 2009 å ilegge de to selskapene, Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS, overtredelsesgebyr på henholdsvis fem millioner og to millioner kroner for ulovlig anbudssamarbeid. Samarbeidet skal ha skjedd i forbindelse med en anbudskonkurranse om rehabilitering av fem broer i Nord-Trøndelag i 2007. Selskapene aksepterte ikke overtredelsesgebyret og brakte saken inn for tingretten. Tilsynet fikk fullt medhold av Sør-Trøndelag tingrett i juni 2010. Tingrettens avgjørelse ble anket av selskapene til lagmannsretten.
 
Anbuds- og prosjektsamarbeid er mye benyttet ved mange former for entrepriser innen bygg- og anleggssektoren i Norge.  Det finnes en rekke ulike måter å organisere et slikt samarbeid på.  I noen tilfeller benytter entreprenørene hverandre som underleverandører, andre ganger etableres samarbeidet mer formelt gjennom avtaler om arbeidsfellesskap eller joint ventures. Etablering av felleseid selskap som skal stå for inngivelse av tilbud og gjennomføring av prosjektet, kan også forekomme. De samarbeidende entreprenørene har således mange valgmuligheter og kan velge den samarbeidsformen som passer best i forhold til det konkrete prosjektet.
 
Uansett form på samarbeidet, er det imidlertid viktig å påse at det ligger innenfor det konkurranserettslig tillatelige. Konkurransetilsynet slår hardt ned på samarbeid som går over grensen. I den ovenfor nevnte saken fikk de involverte selskapene til sammen syv millioner kroner i bot for et anbudssamarbeid, selv om samarbeidet aldri ble satt ut i livet.  I 2009 og 2011 fikk flere drosjeselskaper også høye bøter for å samarbeide om et anbud som syketransport. Konkurransetilsynet har også utarbeidet en tipsliste de gir til innkjøpere med tittelen ”Blir du lurt”.
 
Hvorvidt et anbuds- og prosjektsamarbeid er lovlig eller ulovlig må avgjøres konkret i forhold til det aktuelle samarbeidets omfang og struktur. Hovedregelen er imidlertid at entreprenører som ikke hver for seg er i stand til å inngi anbud alene, enten fordi de ikke har kapasitet eller fordi de mangler spesialkompetanse innen områder omfattet av konkurransegrunnlaget, lovlig kan samarbeide om å inngi et felles anbud. Når entreprenørene ikke er i stand til å utføre prosjektet alene, er de nemlig ikke konkurrenter og da kan de normalt heller ikke begrense konkurransen.  Det finnes også en rekke andre måter et anbudssamarbeid kan klareres i forhold til konkurranseloven, men det er alltid en god ide å ha konkurransereglene i bakhodet når to eller flere selskaper skal samarbeide om et oppdrag.
 
Vår anbefaling til entreprenører som ønsker å inngi felles anbud, gjennomføre et prosjekt i samarbeid eller benytte hverandre som underleverandører, er å påse at samarbeidet er lovlig før det inngås. Det er stort fokus fra både innkjøpere og Konkurransetilsynet på anbudssamarbeid i entreprenørsektoren og det er ikke alltid enkelt å avgjøre om samarbeidet er lovlig eller ikke. Denne usikkerheten vil imidlertid ikke kunne tjene som en unnskyldningsgrunn dersom man først har tatt feil og konsekvensene av å ta feil kan bli dramatiske for både selskap og personer involvert.

Skrevet av gjesteblogger: Aksel Joachim Hageler