,

Frivillig registrering for utleie

Allikevel ikke krav om ”effektuert leiekontrakt” for å avbryte seks måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør ved oppføring av nybygg.

Ved oppføring av nybygg gir merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2, 1. ledd utleier en frist på seks måneder for å få på plass leietakerne. Etter utløpet av fristen har ikke utleier lenger adgang til å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for oppføringskostnadene, i stedet må fradrag tas via justeringsreglene.

Seks måneders fristen kan ha stor økonomisk betydning ettersom den perioden lokalene har stått tomme vil redusere det avgiftsbeløpet utleier kan få tilbakebetalt – i verste fall kan reduksjonen bli på henimot 15 % av avgiftsbeløpet. I tillegg vil tilbakebetalingen skje over den gjenværende delen av justeringsperioden på 10 år, og ikke som en engangsutbetaling i forbindelse med et tilbakegående avgiftsoppgjør.

For å forhindre at utleiere skulle bruke ikke reelle leiekontrakter for å unngå effekten av seks måneders fristen har Skattedirektoratet stilt krav om ”effektuert leiekontrakt” for avbrytelse av fristen. Hva kravet til effektuert leiekontrakt innebar er ikke blitt helt avklart men det er i praksis forstått slik at leietaker måtte ha en forpliktelse til å betale løpende leie for lokalene. Det var imidlertid ikke nødvendig at leietaker faktisk hadde tatt lokalene i bruk.

Finansdepartementet har nå kommet til at merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2, 1. ledd ikke gir grunnlag for kravet om effektuert leiekontrakt.

Dermed er vi nå tilbake til den opprinnelige forståelsen av bestemmelsen; at signert leiekontrakt er tilstrekkelig for søknader om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det er presisert at denne forståelsen skal legges til grunn for hele perioden fra Skattedirektoratet gikk ut med sin (uriktige) forståelse, altså ikke bare for bygg som blir ferdigstilt i fremtiden.

De som er blitt rammet av kravet om effektuert leiekontrakt vil følgelig ha anledning til å kreve endring av avgiftsoppgjøret. I tillegg til de tilfeller hvor skattekontorene har avslått eller har redusert fremsatte krav om tilbakegående avgiftsoppgjør under henvisning til at leiekontraktene ikke var effektuert vil trolig også utleiere som selv har unnlatt å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør nå ha krav på å få korrigert sine avgiftsoppgjør.

At vi nå er tilbake til det opprinnelige kravet om signert leiekontrakt betyr imidlertid også at spørsmålet om en leiekontrakt er reell eller ikke igjen blir aktuelt. Utleiere bør derfor være oppmerksomme på dette spørsmålet i tilfeller hvor det skjer bytter av leietakere før første leietaker har tatt lokalene i bruk.