Forum for bygg- og anleggsrett: Høst 2014

 

Høstens første forum deles mellom følgende tema:

 • Entreprenørers bruk av innleid arbeidskraft – fallgruver og  tips

Seminaret tar for seg blant annet rettigheter for oppdragsgiver dersom innleid personellet ikke utfører tilfredsstillende arbeid, forskjellen mellom leverandørens  mangelsansvar ved innleie av personell kontra kjøp av entreprise, samt grensedragningen for entreprisekontrakt / innleie av personell med tanke på eventuell risiko for arbeidsgiveransvar.

 •  Praktiske og juridiske utfordringer ved håndtering av regningsarbeid

Seminaret tar for seg blant annet krav til dokumentasjon, frister for rapportering og reklamasjon, samt håndtering av kostnadsoverskridelser.

Forumet vil avholdes på følgende tidspunkt på disse kontorene:

 • Oslo: 22. september
 • Trondheim: 23. september
 • Bergen: 1. oktober
 • Ålesund: 5. desember

 

Høstens andre forum tar for seg:

 • Plunder og heft

Seminaret ser nærmere på entreprenørens krav som følge av ”plunder og heft”, og tar for seg blant annet hva som kan gi grunnlag for ”plunder og heft”-krav, hvordan det skal varsles og utmålingen.

 Forumet vil avholdes på følgende tidspunkt på disse kontorene:

 • Bergen: 17. oktober
 • Tønsberg: 14. oktober
 • Oslo: 21. oktober
 • Ålesund: 3. oktober
 • Trondheim: 21. oktober
 • Tromsø: 21. oktober

 

Høstens tredje forum deles mellom følgende tema:

 • Utbyggingsavtaler

Seminaret tar for seg blant annet oppstart av forhandlinger, hva utbyggingsavtaler kan inneholde, utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid mellom utbyggere innenfor samme område, samt saksbehandlingsfrister og offentlig ettersyn.

 • Er regelverket om offentlige anskaffelser til hinder for å inngå utbyggingsavtaler i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17?

Det såkalte Forenklingsutvalget har i NOU 2014:4 påpekt at det er usikkert om og eventuelt i hvilken grad regelverket om offentlige anskaffelser er til hinder for å inngå  utbyggingsavtaler. På denne bakgrunn er departementet oppfordret til  å undersøke mulighetene for å innføre et generelt unntak fra anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven.

Problemet oppstår dersom det etter en konkret vurdering av avtalen kan konstateres at den private parten skal utføre bygge- og anleggsarbeider i regelverkets forstand; da kan det etter gjeldende rett ikke utelukkes at avtalen må anses som en ulovlig direkte anskaffelse.

Spørsmålet har ikke tidligere vært behandlet av norske domstoler eller i klagenemndpraksis, men i juli i år kom den første avgjørelsen fra KOFA hvor dette var tema.

Ved å delta på seminaret vil du få nærmere kjennskap til problemstillingen samt hvordan det er grunn til å tro at KOFA vil vurdere denne type avtaler i evt. fremtidige saker.

Forumet vil avholdes på følgende tidspunkt på disse kontorene:

 • Bergen: 26. november
 • Tønsberg: 20. november
 • Oslo: 18. november
 • Trondheim: 25. november
 • Tromsø: 27. november