Første dom om hvitrust på sink i Norge

I september i år ble første dom i Norge om hvitrust på sinkprodukter rettskraftig (LA-2012-105182). Agder lagmannsrett ga et blikkenslagerfirma medhold i at hvitrust på sink utgjorde en mangel som følge av svekket estetisk uttrykk.

Avtaleinngåelsen og gjennomføringen av avtalen

Blikkenslagerfirmaet Walther Karppinen & Sønn AS inngikk i 2005 avtale med en byggherre om å kle en nyoppført fritidsbolig med tilhørende anneks på Nøtterøy med sink. Dette omfattet både fasader, tak, takrenner og beslag. Bakgrunnen for byggherrens valg av sink var ønsket om et mest mulig vedlikeholdsfritt materiale. Ettersom sink er et levende metall som patineres over tid, ville en sinkkledning gradvis utvikle seg til å få en matt og jevn grå overflate. På dette tidspunktet hadde Umicore nylig kommet med et nytt sinkprodukt på markedet som var forpatinert. Forpatinert sink er utsatt for en kjemisk prosess for å få den jevne grå overflaten det ellers tar flere år å utvikle naturlig. Byggherren besluttet at eiendommen skulle kles med denne typen forpatinert sink.

Tekkingsarbeidene var omfattende, og ble ferdigstilt i august 2006. Selv om sinken er forpatinert vil den som et levende produkt fortsette å utvikle seg under påvirkning av omgivelsene, som vær og vind. Dette var både blikkenslageren og byggherren kjent med. De var derimot ikke kjent med at det var en risiko for at sinken kunne bli angrepet av såkalt hvitrust, som arter seg som hvite prikker og skjolder på sinken.

Hvitrustangrep ble avdekket

Våren 2007 ble det avdekket et relativt omfattende hvitrustangrep, og blikkenslageren reklamerte overfor Umicore Building Products Scandinavia A/S (Umicore Scandinavia). Etter initiativ fra Umicore Scandinavia ble det igangsatt vasking og skrubbing av hytta, men dette medførte ikke at hvitrusten forsvant. Umicore Scandinavia besluttet deretter å levere et nytt sinkprodukt, også dette et forpatinert sinkprodukt, men hvor platene var påført lakk slik at de skulle være mindre utsatt for hvitrust.

Blikkenslageren påbegynte deretter utskiftingen av de hvitrustbefengte platene, som omfattet alle vegger på hovedbygningen og annekset. Arbeidet var ferdigstilt i juni 2009.

Hvitrustangrep ble avdekket også på de omleverte platene

Om lag ett år senere ble det avdekket hvitrust også på de omleverte lakkerte sinkplatene, og det ble fremsatt en ny reklamasjon for dette forholdet i juli 2010. Byggherren besluttet etter dette at sinken måtte byttes ut med et annet materiale.

Krav om dekning av utbedringskostnadene for begge utskiftningene

Blikkenslagerfirmaet anførte at sinkproduktene led av en mangel, som ga rett til dekning av kostnadene ved å skifte ut sinkkledningen. Undersøkelser viste at hvitrusten ikke påvirket sinkens levetid og kvalitet, slik at spørsmålet var om svekket estetisk uttrykk utgjorde en slik mangel.

Agder lagmannsrett kom til at hvitrustdannelsen var å anse som en mangel ved de sist leverte platene. Lagmannsretten viste til at:

«… bakgrunnen for reklamasjonen nettopp var hvitrustdannelsene, og at dette ble ansett som skjemmende og ikke i samsvar med det byggherren … forventet og aksepterte. Når Umicore Scanvinavia i denne situasjon tilbød som løsning på problemene de lakkerte produktene, må det legges til grunn at selskapet også påtok seg et ansvar for at produktene i rimelig grad beskyttet mot hvitrust i dette prosjektet».

Rettens begrunnelse er tett knyttet opp til byggherrens forventninger og medfører dermed ingen endelig avklaring av om hvitrust på sink utgjør en mangel som følge av svekket estetisk uttrykk. En dansk domstol har også tidligere i år avsagt en dom om hvitrust på sinkprodukter, hvor retten mer kategorisk slår fast at et omfattende hvitrustangrep er å anse som en mangel. Retten i Holstebro uttalte i sak nr. BS 2-15/2011:

«… retten [lægger] til grund, at de omhandlede zinkplader led af en konstruktionsfejl, der betød, at der ved den almindelige brug, som Per Hartmann Handest gjorde af dem, dannede sig betdelige hvide aftegninger på pladerne. På bakgrunn av skønserklæringerne, herunder billederne af, hvordan de hvide pletter i betydelig omfang fremstod på pladerne samt Christian Højerslevs forklaring, finder retten at de hvide aftegninger er af et omfang, der i meget betydelig grad skæmmer det visuelle udtryk, og at der derfor er tale om en så væsentlig mangel, at Per Hartmann Handest, med forbehold for det nedenfor anførte om reklamation, havde ret til at hæve købet og få erstatning».

Agder lagmannsrett tok ikke stilling til om hvitrusten på de opprinnelig leverte platene medførte en mangel. Dette skyldes at retten kom til at Umicore Scandinavia ved avtale hadde forpliktet seg til å dekke utbedringskostnadene ved denne utskiftingen. Det var ikke inngått skriftlig avtale om dekning av kostnadene. Det var heller ikke uttrykelig uttalt at Umicore Scandinavia skulle dekke kostnadene ved utskiftingen.

Retten la til grunn at den utelukkende positive og imøtekommende opptredenen fra Umicore Scandinavia samt en uttalelse om at Umicore Scandinavia skulle bidra, ikke kunne forstås på annen måte enn som en bekreftelse på at Umicore Scandinavia ville dekke arbeidskostnadene. Dette ble underbygget av at selskapet hadde dekket kostnadene med vask av hytta og levert nye lakkerte sinkprodukter uten noen reservasjoner eller kommentarer. Dommen illustrerer dermed hvordan en avtale kan gro frem uten uttrykkelig avtaleaksept, nemlig på bakgrunn av en parts handlemåte og opptreden.

Forfatter representerte blikkenslagerfirmaet i rettsaken.

Av: Advokat Tor Anthon Christiansen og advokatfullmektig Heidi Anita Skjærvik