,

Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.

Et viktig formål med forslagene som nå skal behandles av Stortinget, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer eller uthus inntil 50 kvadratmeter som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Forslaget betyr at den enkelte byggherre får større ansvar for å avklare at tiltaket er i samsvar med regelverket.

– Kommunene skal slippe å bruke så mye ressurser på slike saker. Disse sakene utgjør i dag ca. 20 prosent av kommunenes byggesaker, og folk betaler også store summer i saksbehandlingsgebyr. Forslaget vil derfor bety mindre arbeid for kommunen og mindre byråkrati for innbyggerne, sier Sanner.

Regjeringen foreslår også nye tidsfrister for kommunens saksbehandling. For byggeprosjekter der man selv kan stå som ansvarlig søker, foreslås det nå at kommunen må behandle søknaden innen 3 uker selv der det er innkommet klager fra nabo. Dersom kommunen ikke overholder treukersfristen vil altså tillatelse regnes som gitt, selv der nabo har protestert. Regjeringen foreslår også  å innføre tidsfrist på 12 uker for kommunens behandling av byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Hvis kommunen går over denne fristen, vil dette medføre en reduksjon av byggesaksgebyret.

Andre forslag forenklinger omfatter blant annet begrensning av naboens mulighet til å klage på forhold som er tidligere avgjort i byggesaken. Dagens lov åpner for at det kan fremmes klager i flere stadier i en byggesak.

– Slike unødige omkamper går ut over effektivitet, økonomi og forutsigbarhet for de som skal bygge. Å innføre begrensninger av klageadgangen på forhold som er tidligere avgjort i byggesaken, er derfor viktig for å gjøre byggesaksprosessen raskere og mer forutsigbar, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren mener de foreslåtte forenklingstiltakene samlet sett vil føre til mindre byråkrati, mer likebehandling og mer forutsigbare prosesser.

Oversikt over endringene finnes her, og den aktuelle proposisjonen finnes her.