,

For lett å klage?

Stadige flere benytter seg av muligheten for å fremme klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Forventet saksbehandlingstid for ordinære saker er nå over 300 dager. 

Majoriteten av klagene kommer fra seriøse aktører, men beklageligvis kommer det også inn et betydelig antall mindre seriøse klager som krever håndtering av den innklagede oppdragsgiver og KOFA.

I Norge har lovgiver bevisst lagt opp til et system hvor det skal være enkelt og billig å bringe saker inn for KOFA. Det er ikke strenge krav til utforming av klagen, og klagegebyret er satt til 860 kroner. En klager som ikke vinner frem i KOFA risikerer heller ikke å bli holdt ansvarlig for de utgifter den innklagede blir påført ved klagebehandlingen.

I Danmark er gebyret for å bringe klager inn for Klagenævnet for Udbud nå økt til 10 000 DKK.  Hvis klagen avvises, tilbakebetales gebyret.

Bør vi også i Norge øke klagegebyret ? Vil en gebyrøkning medføre at seriøse klagere i fremtiden vil å avstå fra å levere berettigede klager eller vil det være at positivt tiltak for å redusere antallet useriøse og ressursødende klager?