Familiebarnehage – kreves bruksendring etter plan- og bygningsloven?

Rundt om i kommunene er det etter hvert blitt svært vanlig med etablering av familiebarnehager i boligområder. Det kan lett bli konflikt mellom naboenes interesse i å unngå støy, ståk og økt trafikk og tiltakshavers ønske om å benytte bolighus til barnehagevirksomhet. Men hva sier plan- og bygningsloven? Når krever etablering av familiebarnehage søknad om bruksendring? Svaret er at inntil 5 barn normalt ikke nødvendiggjør bruksendring – mer enn 5 barn krever søknad og tillatelse.

 

Hva står i lov og forskrift?

Mange kommuner ser positivt på familiebarnehager som et virkemiddel til økt barnehagedekning. Samtidig fastslås det i § 20-1 i plan- og bygningsloven at ”bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift” er å anse som tiltak som krever søknad og løyve fra byggesaksmyndighet i kommunen. For de fleste boligeiendommer vil det gjelde at opprinnelig søknad da bygget ble reist  kun gjaldt bruk til bolig. Bruk av bygget til annet enn bolig representerer således en bruksendring som i utgangspunktet krever tillatelse etter plan og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven suppleres av bestemmelsen i § 2-1 i byggesaksforskriften. Her heter det at  bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk tas i bruk eller tilrettelegges for annet formål enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Det er også å anse som bruksendring dersom endret bruk av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas av plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, utearealer eller omgivelser.

Hva sier praksis?

Bestemmelsene i lov og forskrift er i praksis blitt tolket slik at familiebarnehage for inntil 5 barn, inkludert hjemmets egne barn, ikke krever søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Tanken er at en slik bruk av bolig ikke representerer større ulemper for naboer og omgivelser enn man uansett må regne med i boligstrøk.

Men det skal likevel foretas en konkret vurdering. Der det er svært tett mellom husene, for eksempel i rekkehusområder, vil også barnehagedrift med mindre enn 5 barn etter omstendighetene kunne bli søknadspliktig. Motsatt vil mer enn 5 barn kunne være akseptabelt i et område med mer spredt bosetning og god avstand mellom naboene. Fem barn er likevel av både departement og de fleste kommuner lagt til grunn som en tommelfingerregel.

Kreves reguleringsendring eller dispensasjon?

Boligområder vil gjerne være omfattet av reguleringsplan som avsetter arealene til nettopp boligformål. Annen type virksomhet enn bolig, herunder næringsvirksomhet og barnehagedrift, vil følgelig være i strid med reguleringsformålet.

Dersom for eksempel en familiebarnehage på 10 barn ønsker å etablere seg i et boligområde som kun er regulert til boligformål, så vil tiltaket fordre enten at reguleringsplanen endres, eller at det søkes om dispensasjon. Dispensasjon kan etter plan- og bygningslovens § 19-2 kun innvilges dersom de hensyn som reguleringsplanen skal vareta ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det kreves også at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Regulering til boligformål har nettopp som formål at folk skal kunne bruke bygg og eiendom til  alminnelig hjemlige formål, herunder at hensynet til ro og rekreasjon ikke utilbørlig forstyrres. Videre vil veier i boligområder ikke nødvendigvis være dimensjonert for den type avlevering og henting som barnehagedrift generer.  En familiebarnehage i et boligområde vil derfor kunne kreve dispensasjon fra reguleringsformålet.

Drift av familiebarnehage krever tillatelse fra ulike myndigheter

Kommunen skal ikke godkjenne oppstart av en familiebarnehage før nødvendige tillatelser er gitt av andre myndigheter. Nødvendig brukstillatelse og dispensasjon etter plan- og bygningsloven må være på plass.

Men drift krever også tillatelse etter helsevernforskrift for barnehager. Her stilles krav til lokaler og uteområder. Det kan også være nødvendig med tillatelse fra brannvesenet og fra arbeidstilsynet. Også lekeapparater må være godkjent.

Har du har positive eller negative erfaringer med familiebarnehager i ditt nærområde? Del gjerne dine erfaringer med andre gjennom bloggen her.