, ,

Entreprenørens rettigheter ved forsinkelser som følge av KOFA-klage

I følge Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) må det som hovedregel være byggherrens risiko dersom en delentreprenør må vente på å komme i gang som følge av brudd på reglene for offentlige anskaffelser, KOFA-klage og ny anbudsrunde for en tilgrensende entreprise som følge av det. Rådet uttalte imidlertid at ikke enhver klagebehandling nødvendigvis utgjør en byggherrerisiko.

Rådet behandlet spørsmålet i en oppmannssak etter NS 8405 pkt 43.2. Saken har nummer 607 2011.  Tvisten gjaldt forsinket fremdrift i en delt entreprise for kommunalt byggeprosjekt. Delentreprenøren på elektro- tele- og dataanlegg slapp først til flere måneder senere enn forutsatt, hovedsakelig som en følge av at kommunen som byggherre måtte gjøre en ny kunngjøring av en tømrer-sideentreprise. Bakgrunnen var at kontrakttildelingen var innklaget for KOFA, som la til grunn at det forelå et regelbrudd som ikke kunne rettes uten avlysning.

I saken drøftet BFJR den rettslige betydning av fremdriftsplan i relasjon til entreprenørens forbehold og forutsetninger – og særlig spørsmålet om byggherrens risiko for forsinkelse ved klagebehandling etter regelverket om offentlige anskaffelser. Delentreprenøren på elektro- tele- og dataanlegg stilte krav på hevning av kontrakten etter NS 8405 pkt. 39, men det førte ikke fram.

Delentreprenøren fikk imidlertid medhold i krav om tilleggsvederlag etter NS 8405 pkt 25.2 bokstav c. Dette ble begrunnet med at forsinkelsen som oppsto ved klagebehandlingen i KOFA var et byggherreforhold. Entreprenøren fikk også medhold i at fastpristillegget som var basert på byggherrens fremdriftsplan skulle justeres ut fra den faktiske mertid som skyldtes forsinkelsen.