,

Endring i plan- og bygningsloven: Oppmykning av gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag

Inntil årsskiftet fulgte det av plan- og bygningsloven § 12-4 at bygge- og anleggstiltak med hjemmel i privat reguleringsforslag måtte settes i gang innen fem år etter at planen var vedtatt. Etter søknad kunne planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Konsekvensen av at tiltaket ikke ble satt i gang innen fristen, var at tillatelse til gjennomføring ikke kunne gis uten nytt planvedtak. Fristen var egnet til å skape usikkerhet og merarbeid for private forslagsstillere, utbyggere, kommuner og andre myndigheter. Lovgiver har derfor valgt å oppmyke regelverket ved blant annet å innføre en lengre frist.

Lovendringen medfører for det første at fristen forlenges fra fem til ti år. For det andre er det gjort en oppmykning ved at det ikke automatisk stilles krav til nytt planvedtak dersom fristen på ti år er utløpt. Ved søknad etter ti år skal kommunen påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. I denne prosessen plikter tiltakshaver å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.

Pressemeldingen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du lese her.