, , ,

Endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble endret med øyeblikkelig virkning 15. november 2011.

Forskriften innebærer at oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften.

Gjennom endringene er det presisert at kravet om lønns- og arbeidsvilkår dreier seg om et minimumskrav. På de områder der det er landsomfattende tariffavtaler, er det disse som forskriften henviser til. Tidligere henvisninger til lønns- og arbeidsvilkår som er vanlige på stedet og bransjen det gjelder, er tatt ut.

I den reviderte forskriften henvises det også konkret til hvilke typer lønns- og arbeidsvilkår man snakker om. Det gjelder «arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen».

Ytterligere informasjon finnes her.