Offentlige anskaffelser


 • Nytt kunngjøringsskjema eForms – hvilken praktisk betydning får det ved levering av tilbud?  

  Nytt kunngjøringsskjema eForms – hvilken praktisk betydning får det ved levering av tilbud?  

  Fra og med 25. oktober 2023 vil de nye kunngjøringsskjemaene, kjent som eForms, være den eneste lovlige formen for kommunikasjon med Tender European Daily (TED). Denne overgangen vil endre hvordan offentlige anskaffelser kommuniseres og administreres. Samtidig vil DFØ lansere arbeidet en ny Doffin-versjon som vil støtte det nye systemet. Hva betyr dette for oppdragsgivere og […]

  Les mer
 • Grønne bygganskaffelser på fremmarsj – hvordan bør entreprenører tilpasse seg?
  ,

  Grønne bygganskaffelser på fremmarsj – hvordan bør entreprenører tilpasse seg?

  Regjeringen kunngjorde nylig endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, som krever at offentlige byggherrer må legge større vekt på klima- og miljøhensyn. Endringene kan gi både muligheter og reelle utfordringer for entreprenører som ønsker å spille en sentral rolle i byggingen av en bærekraftig fremtid i byggebransjen. Hvilke grep bør entreprenørene nå ta for å […]

  Les mer
 • Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser
  ,

  Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Justeringen har grunnlag i EU-kommisjonens endringer av EØS-terskelverdiene. Slike endringer skjer annen hvert år med grunnlag i valutakursene.

  Les mer
 • Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser
  , ,

  Retting av feile priser i tilbud – offentlige anbudskonkurranser

  Fra årsskifte kom det ny hjemmel for retting av feil i tilbud i anskaffelsesforskriften § 23-5 for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Etter de tidligere regler fremgikk det egne regler for retting av åpenbare feil i tilbudene. Disse reglene ble ikke videreført i egne regler i ny forskrift, men ifølge forarbeidene og veilederen til ny § 23-5 om ettersending og avklaringer av opplysninger og dokumentasjon, er det klart at reglene er videreført på samme vilkår, selv om de ikke kommer uttrykkelig frem i ordlyden. Også etter de nye reglene er det derfor anledning til å foreta retting av «åpenbare feil» i tilbudene, dersom det er «utvilsomt» hvordan disse skal rettes slik også etter de gamle reglene.

  Les mer
 • Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  EFTA-domstolen gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en rådgivende uttalelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 fastslår domstolen noe som bryter med tidligere praksis i Norge. Det kreves ikke lenger at oppdragsgiver har begått en «vesentlig feil» for at en leverandør som har blitt ulovlig forbigått skal bli tilkjent erstatning for tapt fortjeneste, altså fortjenesten leverandøren ville ha oppnådd under kontrakten.

  Les mer
 • Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Statsbygg avviser klage etter konkurransen om regjeringskvartalet

  Den siste tiden har det vært skrevet mye i media om arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. I slutten av september ble Team Urbis kåret til vinner av konkurransen om kontrakten, som i følge NRK er verdt omtrent én milliard norske kroner. En av deltakerne i konkurransen, Team G8+, klaget til Statsbygg på resultatet av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen, og meldt at man vil forberede kontraktsignering med Team Urbis når karensperioden utløper 7. november.

  Les mer
 • Streng KOFA-avgjørelse om eneleverandørunntaket

  Streng KOFA-avgjørelse om eneleverandørunntaket

  Mange offentlige kontrakter inngås uten forutgående konkurranse fordi oppdragsgiveren mener at det kun er én leverandør i markedet som kan levere det oppdragsgiveren skal ha. Anskaffelsesregelverket gir en viss åpning for slike direkteanskaffelser etter det såkalte eneleverandørunntaket. Det er imidlertid ikke klart når vilkårene for unntaket er oppfylte, og konsekvensene er alvorlige om man bommer.

  Les mer
 • Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema
  , ,

  Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema

  Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet. Et eget spørsmål er om det er tillatt å åpne for ettersending dersom leverandøren ikke har levert skjemaet i tide. Dette spørsmålet har KOFA nylig tatt stilling til for første gang.

  Les mer
 • Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!
  , ,

  Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

  Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved inngåelse av standardavtale og bruk av Byggeblankett 8405/8406/8407 B «formular for entreprenørens/totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden», fremgår det at den garantien som stilles fra entreprenørens side skal tilfredsstille visse krav.

  Les mer
 • Taktisk prising = avvisning?
  ,

  Taktisk prising = avvisning?

  En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet i en anbudskonkurranse, fordi tilbudet hadde «unormalt lav pris». Tilbudssummen var ikke unormalt lav, men taktisk prising gjorde at enkelte poster var priset betydelig under kost, og andre betydelig over.

  Les mer

Søk