All posts in Avtalerett

Håndtering av koronaviruset for entreprenører

Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandørers fremdrift hindres av koronaviruset. Hjemmel for et slikt krav kan være force majeure, som finnes i NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8406 og NS 8416 pkt. 20 og NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.3.

Opsjoner i fast eiendoms- og entrepriseforhold

Opsjon er et begrep som ofte benyttes i fast eiendoms- og entreprisekontrakter. I artikkelen skal vi se nærmere på hva en opsjon er, og hva som er viktig å huske på når en opsjon skal være en del av kontrakten.

Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter

I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter.

Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk […]

Ny Høyesterettsdom kan føre til intensivert vedlikehold av avløpsnettet

Høyesterett har i en ny dom slått fast at norske kommuner har ansvaret for vannskader som oppstår som følge av dårlig vedlikeholdt ledningsnett. Kostnadene som oppstår ved slike skader kan […]

Hva skjer når et selskap går konkurs?

Faktor Eiendom har begjært oppbud. Dermed er en gigantkonkurs i norsk målestokk et faktum, melder www.bygg.no. Faktor Eiendom er ikke det første selskapet til å bli tatt under konkursbehandling i […]

– Men vi kjenner jo hverandre godt…

Parter som har samarbeidet over lengre tid vil kanskje føle at behovet for formelle avtaler ikke er så stort. Den dagen det oppstår en feil som enten kjører det ene […]

I retten

Ny dom fra Høyesterett – preklusjon basert på ulovfestet lojalitetsprinsipp

Høyesteretts sak HR-2011-160-A gjelder spørsmålet om en prosjekteringsgruppes krav på tilleggsvederlag ved pålagt endringsarbeid var prekludert (falt bort) som følge av manglende varsling. Kontrakten var basert på NS 8401. Systemet […]

Farlig å forhandle

Høyesterett kom i vår til at revisorselskapet Ernst & Young AS hadde bundet seg til å inngå avtale om leie av forretningslokaler selv om det ikke var inngått noen skriftlig kontrakt, […]