All posts in Fagartikler

Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen […]

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10. Dette er endringene som er gjort 1. oktober: TEK10: I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om […]

Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for […]

Arkitekttegning

Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?

Eidsivating lagmannsrett har i en dom fra sommeren 2012 vurdert ansvarsplasseringen der arkitekten hentet inn et kartgrunnlag fra kommunen som viste seg å være feil. Saken gjaldt bygging av Tyin […]

Ny NS 3940 – måling av areal og volum

NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere […]

Forvirrende protokoll til NS 8407

NS 8407 inneholder en protokoll som for mange er mer forvirrende en klargjørende. Det fremgår av protokollens første avsnitt at den angir ”viktige forutsetninger for bruken av standarden.” Likevel fremgår […]

Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk […]

Rett til bruk – en utfordring ved overtakelse

At et byggverk er ferdigstilt betyr ikke det samme i NS 3431 som i plan- og bygningsloven. Det kan få store konsekvenser for generalentreprenørene – særlig etter ikrafttredelsen av ny […]

Skjerpede regler om overtakelse

Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger […]

Byggenæringen i full fart!

I henhold til Statistisk sentralbyrå var omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten i Norge på 30 milliarder kroner i månedene september – oktober 2011. Dette tilsvarer en økning på 11,8 prosent […]