Fagartikler


 • Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse
  , ,

  Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

  En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen kontraktens reklamasjonsfrister, så må man i tillegg avbryte foreldelsesfristen som løper parallelt. Foreldelse kan godt inntre før reklamasjonsfristen er utløpt. Til illustrasjon kan vi se […]

  Les mer
 • Oppdatering av veiledningen til byggereglene
  ,

  Oppdatering av veiledningen til byggereglene

  1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10. Dette er endringene som er gjort 1. oktober: TEK10: I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om lydforhold, romhøyde og bod. Det er også gjort en utdypning av bestemmelsene om løfteinnretninger. Det er i tillegg gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten […]

  Les mer
 • Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.
  , , ,

  Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

  Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag til 10 år – mot dagens frist på fem år. I tillegg inneholder høringsforslaget ytterligere tre typer av endringer i plan- og bygningsloven. […]

  Les mer
 • Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?
  , ,

  Feil i kartgrunnlaget – hvem betaler?

  Eidsivating lagmannsrett har i en dom fra sommeren 2012 vurdert ansvarsplasseringen der arkitekten hentet inn et kartgrunnlag fra kommunen som viste seg å være feil. Saken gjaldt bygging av Tyin Jotunheim Høyfjellshotell. Spørsmålet var om byggherren kunne velte tapet over på arkitekten. Eidsivating stadfestet tingrettens dom og frifant arkitekten for erstatningsansvar, selv om arkitekten hadde […]

  Les mer
 • Ny NS 3940 – måling av areal og volum
  , , , ,

  Ny NS 3940 – måling av areal og volum

  NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.         Skillet mellom arealer og volumer er tydeligere Begrepene bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er definert […]

  Les mer
 • ,

  Forvirrende protokoll til NS 8407

  NS 8407 inneholder en protokoll som for mange er mer forvirrende en klargjørende. Det fremgår av protokollens første avsnitt at den angir ”viktige forutsetninger for bruken av standarden.” Likevel fremgår det tydelig at ”kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår”. Samtidig fremgår det at ”slike avvik […]

  Les mer
 • , ,

  Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

  En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk til sak for å få utbetalt kjøpesummen. Nord-Gudbrandsdal tingrett har denne uken avsagt dom i den spesielle saken. Retten konkluderte med at det ikke var […]

  Les mer
 • Rett til bruk – en utfordring ved overtakelse
  , ,

  Rett til bruk – en utfordring ved overtakelse

  At et byggverk er ferdigstilt betyr ikke det samme i NS 3431 som i plan- og bygningsloven. Det kan få store konsekvenser for generalentreprenørene – særlig etter ikrafttredelsen av ny plan- og bygningslov. Problemet er at endrede vilkår har redusert effekten av midlertidig brukstillatelse som bindeledd mellom standardens og plan- og bygningslovens krav til ferdigstillelsesgrad. […]

  Les mer
 • Skjerpede regler om overtakelse
  , , , ,

  Skjerpede regler om overtakelse

  Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger av NS 8407 om totalentreprenørens plikt til å levere både FDV og annen dokumentasjon (etter kontroller, prøving, innregulering mv.) til byggherren senest tre uker før overtakelsesforreningen. […]

  Les mer
 • Byggenæringen i full fart!
  ,

  Byggenæringen i full fart!

  I henhold til Statistisk sentralbyrå var omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten i Norge på 30 milliarder kroner i månedene september – oktober 2011. Dette tilsvarer en økning på 11,8 prosent fra året før. Den totale omsetningen for bygge- og anleggsnæringen var på 241 milliarder kroner i perioden januar – oktober 2011. Det er 10,6 prosent […]

  Les mer

Søk