Eirik Birkelund

Eirik Birkelund Eirik Birkelund fast advokat og partner ved vårt kontor i Tromsø. Birkelund er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise, fast eiendom og generell kontraktsrett.

All posts by

Standard Norge/Standard Online – vårens kurs i Tromsø

SANDS samarbeider med Standard Norge/Standard Online. Våre advokater Tor Anthon Christiansen, Tor André Farsund Ulsted og Eirik Birkelund holder jevnlig kurs innenfor bygg, anlegg og entreprise. I Tromsø skal Eirik Birkelund holde 4 kurs våren 2019:

Høstens kurs for Standard Norge/Standard Online AS

Våre advokater holder jevnlig kurs for Standard Norge/ Standard Online AS.
Her er en oversikt over høstens kurs:

Forum for bygg- og anleggsrett: Rigg og drift

Endringsarbeider, eller hindringer som byggherre svarer for, gir entreprenøren krav på tilleggsvederlag for den konkrete arbeidsoperasjon eller hindring, og fristforlengelse hvis endringen eller hindringen har påvirket framdriften.

Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for en etterfølgende rettslig vurdering for om hevingen er rettmessig.

”Skriftlig varsel” som vilkår for krav om endring eller fristforlengelse

Standardkontraktene fastsetter at varsler og krav skal framsettes ”skriftlig”. Et aktuelt spørsmål er hvorvidt varsler kan sendes via e-post. Her er reguleringen ulik i NS8405 og NS8407. Videre er det ikke gitt at domstolene alltid håndhever skriftlighetskravet så strengt som kontraktene legger opp til.

ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene kan være et effektivt verktøy for å fremtvinge betaling fra byggherren.

Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren […]

Oppføring av bolig: Kan forbruker nekte å overta?

Bustadoppføringslova har regler om at byggesaken avsluttes ved overtakelse. Da inntrer det flere viktige rettsvirkninger. Lovens § 15 tredje ledd bestemmer at forbruker i noen tilfeller kan nekte å overta […]