Lars Selmar Alsaker


 • Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt

  Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt

  Bergen kommune har lagt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) ut på høring. Inntil ny plan er formelt vedtatt gjelder nåværende KPA. Samtidig skal kommunen i sin behandling av reguleringsplanforslag som nå er til vurdering også vektlegge kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Problemet er bare at gjeldende KPA og KPS i mange tilfeller angir helt ulik arealutnyttelse. Og hva gjelder da?

  Les mer
 • Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?

  Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?

  Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften gir kommunen rett til å fastsette gebyr for byggesaksbehandling. Men samtidig skal gebyret reduseres eller falle bort dersom kommunen ikke overholder de frister for saksbehandlingen som er fastsatt. Reglene om beregning av fristene blir derfor viktig.

  Les mer
 • Byggeforbud dersom gamle arealplaner ikke inneholder byggegrense – SOMB-uttalelse skaper trøbbel
  ,

  Byggeforbud dersom gamle arealplaner ikke inneholder byggegrense – SOMB-uttalelse skaper trøbbel

  Da ny planlov trådte i kraft i 2010 fikk man regelen i plan- og bygningslovens § 1-8 om at byggeforbud gjaldt i strandsonen, med mindre byggegrense som tillot utbygging var fastsatt i kommuneplan eller reguleringsplan. Samtidig fastsatte overgangsreglene i plbl § 34-2 at gamle arealplaner skulle fortsette å gjelder også etter innføring av ny lov. Departementet tolket derfor regelen om byggegrense i § 1-8 slik at den ikke ville omfatte eldre planer. Dette ble oppfattet som god latin helt til Sivilombudsmannen i en uttalelse fra februar i år la til grunn at regelen om byggeforbud uansett måtte gjelde dersom byggegrense ikke var fastsatt – hva enten det var tale om gammel eller ny plan. Uttalelsen fra ombudsmannen har skapt uklarhet og uforutsigbarhet.

  Les mer
 • Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

  Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

  Regjeringen har lenge varslet forenklinger i plan- og bygningsloven, og at lokaldemokratiet i større grad må respekteres. Makten til ansiktsløse byråkrater reduseres tilsvarende. I august la regjeringen fram forslag til lovendringer som nå er ute på høring. Dispensasjonsreglene blir forenklet. Det skal også bli enklere å foreta mindre endringer av arealplaner. Om kommunene ikke overholder saksbehandlingsfristene i lov og forskrift skal private parters rettsikkerhet styrkes.

  Les mer
 • Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner – hvor langt kan kommunene tøye strikken?
  ,

  Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner – hvor langt kan kommunene tøye strikken?

  Hva kan rettmessig pålegges utbygger? At en eiendomsutvikler pålegges å utbedre et veikryss, et fortau  eller en lekeplass i forbindelse med en utbygging er vanlig. I de fleste tilfeller vil dette være ukontroversielt og saklig begrunnet. Utbyggingen skaper behov for ny infrastruktur som må være på plass før for eksempel et boligfelt tas i bruk. […]

  Les mer
 • Misbruk av kommunedelplaner

  Misbruk av kommunedelplaner

  I det siste har jeg sett flere eksempler på at kommuner velger å benytte kommunedelplaner, i stedet for ordinære reguleringsplaner, når for eksempel infrastukturtiltak som veibygging eller utvidelse av flyplass eller andre tiltak skal realiseres. Det virker som om kommunene ser dette som en smart måte å komme utenom en reguleringsplanprosess der kravene til involvering […]

  Les mer
 • Kreves detaljreguleringsplan når et byggetiltak er i samsvar med områdereguleringsplan?

  Kreves detaljreguleringsplan når et byggetiltak er i samsvar med områdereguleringsplan?

  I områdereguleringsplaner vil arealene typisk være gjenstand for inndeling i generelle arealkategorier som for eksempel næringsbebyggelse, forsvarsformål eller landbruksformål. Sett at man innefor et område som i slik overordnet plan er avsatt til næring ønsker å anlegge en støyende og illeluktende cellulosefabrikk. Eller at man i et område som er avsatt til forsvarsformål ønsker å anlegge […]

  Les mer
 • Familiebarnehage – kreves bruksendring etter plan- og bygningsloven?

  Rundt om i kommunene er det etter hvert blitt svært vanlig med etablering av familiebarnehager i boligområder. Det kan lett bli konflikt mellom naboenes interesse i å unngå støy, ståk og økt trafikk og tiltakshavers ønske om å benytte bolighus til barnehagevirksomhet. Men hva sier plan- og bygningsloven? Når krever etablering av familiebarnehage søknad om […]

  Les mer
 • Villedende bruk av veiledere fra BE

  Villedende bruk av veiledere fra BE

  Fylkesmannen i Rogaland stadfestet Stavanger kommunes pålegg om retting av dørbredder i et byggeprosjektet. Minst en dør til rom for varig opphold, og minst en dør til bad/toalett, ble pålagt en bredde på 90 cm. Fylkesmannen mente pålegget hadde hjemmel i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk […]

  Les mer
 • Får svi for bedre vei?

  Bergens Tidende skriver i dag om grunneiere som føler seg overrumplet av krav om refusjon fremsatt etter reglene i plan- og bygningsloven. For dem som mottar slike krav er det viktig å være klar over at en rekke betingelser som må være oppfylt for at en utbygger skal ha rett til å kreve refusjon etter […]

  Les mer

Søk