Lars Selmar Alsaker

Advokat|Partner

Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har gjennom lengre tid, både som advokat og som ansatt i statsforvaltningen, spesialisert seg innen forvaltningsrett. Plan- og bygningsrett utgjør en betydelig andel av de saker han har ansvar for i Steenstrup Stordrange. Han har også undervist innen temaene alminnelig forvaltningsrett, offentlighetslov, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. I tillegg har han publisert en rekke artikler om disse temaene.

All posts by Lars Selmar Alsaker

Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt

Bergen kommune har lagt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) ut på høring. Inntil ny plan er formelt vedtatt gjelder nåværende KPA. Samtidig skal kommunen i sin behandling av reguleringsplanforslag som nå er til vurdering også vektlegge kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Problemet er bare at gjeldende KPA og KPS i mange tilfeller angir helt ulik arealutnyttelse. Og hva gjelder da?

Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften gir kommunen rett til å fastsette gebyr for byggesaksbehandling. Men samtidig skal gebyret reduseres eller falle bort dersom kommunen ikke overholder de frister for saksbehandlingen som er fastsatt. Reglene om beregning av fristene blir derfor viktig.

Byggeforbud dersom gamle arealplaner ikke inneholder byggegrense – SOMB-uttalelse skaper trøbbel

Da ny planlov trådte i kraft i 2010 fikk man regelen i plan- og bygningslovens § 1-8 om at byggeforbud gjaldt i strandsonen, med mindre byggegrense som tillot utbygging var fastsatt i kommuneplan eller reguleringsplan. Samtidig fastsatte overgangsreglene i plbl § 34-2 at gamle arealplaner skulle fortsette å gjelder også etter innføring av ny lov.
Departementet tolket derfor regelen om byggegrense i § 1-8 slik at den ikke ville omfatte eldre planer. Dette ble oppfattet som god latin helt til Sivilombudsmannen i en uttalelse fra februar i år la til grunn at regelen om byggeforbud uansett måtte gjelde dersom byggegrense ikke var fastsatt – hva enten det var tale om gammel eller ny plan. Uttalelsen fra ombudsmannen har skapt uklarhet og uforutsigbarhet.

Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

Regjeringen har lenge varslet forenklinger i plan- og bygningsloven, og at lokaldemokratiet i større grad må respekteres. Makten til ansiktsløse byråkrater reduseres tilsvarende. I august la regjeringen fram forslag til lovendringer som nå er ute på høring. Dispensasjonsreglene blir forenklet. Det skal også bli enklere å foreta mindre endringer av arealplaner. Om kommunene ikke overholder saksbehandlingsfristene i lov og forskrift skal private parters rettsikkerhet styrkes.

Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner – hvor langt kan kommunene tøye strikken?

Hva kan rettmessig pålegges utbygger? At en eiendomsutvikler pålegges å utbedre et veikryss, et fortau  eller en lekeplass i forbindelse med en utbygging er vanlig. I de fleste tilfeller vil […]

Misbruk av kommunedelplaner

I det siste har jeg sett flere eksempler på at kommuner velger å benytte kommunedelplaner, i stedet for ordinære reguleringsplaner, når for eksempel infrastukturtiltak som veibygging eller utvidelse av flyplass […]

Kreves detaljreguleringsplan når et byggetiltak er i samsvar med områdereguleringsplan?

I områdereguleringsplaner vil arealene typisk være gjenstand for inndeling i generelle arealkategorier som for eksempel næringsbebyggelse, forsvarsformål eller landbruksformål. Sett at man innefor et område som i slik overordnet plan er […]

Familiebarnehage – kreves bruksendring etter plan- og bygningsloven?

Rundt om i kommunene er det etter hvert blitt svært vanlig med etablering av familiebarnehager i boligområder. Det kan lett bli konflikt mellom naboenes interesse i å unngå støy, ståk […]

Villedende bruk av veiledere fra BE

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet Stavanger kommunes pålegg om retting av dørbredder i et byggeprosjektet. Minst en dør til rom for varig opphold, og minst en dør til bad/toalett, ble pålagt […]

Får svi for bedre vei?

Bergens Tidende skriver i dag om grunneiere som føler seg overrumplet av krav om refusjon fremsatt etter reglene i plan- og bygningsloven. For dem som mottar slike krav er det […]