Eiendom_shutterstock_100822288

En rekke løsningsretter kan gå tapt 1. juli 2015

Etter løysingsrettslova er det fastsatt en tidsbegrensning på 25 år for forkjøpsretter og andre løsningsretter i fast eiendom. Loven bestemmer at eldre rettigheter faller bort 20 år etter at loven ble satt i kraft 1. juli 1995, det vil si 1. juli 2015. For rettighetshaverne vil tiden derfor være inne for å vurdere å gjøre sine rettigheter gjeldende.

Snorasfare_shutterstock_72311332

Høyesterett: Byggetillatelse i snørasutsatt område innebar ikke erstatningsansvar

Høyesterett fant i dom av 2. mars 2015 at Lom kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da kommunen godkjente byggesøknader i et område som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater; dvs. skredrisiko som overstiger 1/1000. Hele eiendommen lå i et område hvor skredfaren var minst 1/1000, og 15 av turisthyttene lå i et område med beregnet faregrad over 1/333

klubbe_shutterstock_155711243

Høyesterett: Mislighold av ansvarsrett = erstatningsansvar

I en ny avgjørelse har Høyesterett fastslått man kan fremme sine mangelskrav mot foretak som har påtatt seg ansvaret for utførelse/kontroll overfor bygningsmyndighetene.

Seminar

Forum for Bygg- og Anleggsrett

Steenstrup Stordrange arrangerer våren 2015 totalt 14 frokostseminarer i serien “Forum for Bygg- og Anleggsrett”, fordelt på fem av våre kontorer. Følgende temaer vil bli behandlet: Anskaffelse med forhandling – Trondheim […]

dfb

Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

Denne uken sender Direktoratet for byggkvalitet ut et rapporteringsskjema for tidsavgrenset tilsyn til kommunene.   Bakgrunn for rapporteringen Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 har det vært krav om […]

Intervju-anbudsprosess

Kan møter og intervjuer brukes i en anbudskonkurranse?

Regelverket om offentlige anskaffelser forutsetter at oppdragsgivers evaluering av tilbudene i en anbudskonkurranse skal være basert på tilbudene slik de lyder pr tilbudsfrist. Det gjelder forhandlingsforbud, som innebærer at det ikke er lov til å endre tilbudene etter tilbudsfristen.

kalkulering_shutterstock_58046128_klippet

Ny skatteattest fra 14. oktober 2014

I konkurranser om offentlige oppdrag skal oppdragsgiver stille krav om at samtlige norske leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatt.

sporsmal_offentlige_anskaffelser1

Endring i plan- og bygningsloven: Oppmykning av gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag

Stortinget har med virkning fra 1. januar 2015 vedtatt en oppmykning av reglene knyttet til gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag.

Klokke

Viktig å huske på om klagefristen i en konkurranse om en offentlig anskaffelse

På det tidspunkt kontrakt er inngått er «slaget som regel tapt» med tanke på å reversere valg oppdragsgiver har foretatt. Følgelig er det viktig å ha god oversikt over de ulike spørsmål som knytter seg til klagefristen.

Bro_shutterstock_63803899

Lagmannsretten har talt: Oppdragsgiver kan ha plikt til å benytte adgangen til å innhente kvalifikasjons-dokumentasjon etter tilbudsfrist

I en konkurranse om rammeavtale for brovedlikehold påklaget entreprenør BMO tildelingen av kontrakten. BMOs tilbud var blitt avvist med henvisning til at kompetansebevis innen betongrehabilitering ikke var vedlagt tilbudet ved tilbudsfristens utløp 14. februar 2014. Oppdraget ble tildelt en annen entreprenør, Ypsilon. BMO krevde kontraktsinngåelsen med Ypsilon stanset i form av midlertidig forføyning og fikk medhold i Agder lagmannsrett 13. oktober 2014. Retten konkluderte med at avvisningen av BMO var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Både avvisningen av BMO og kontrakten med Ypsilon måtte settes til side.