Finance_shutterstock_98517383

Nye seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Construction_shutterstock_116959765

Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.

Aalesund_shutterstock_188034428

Byggeforbud dersom gamle arealplaner ikke inneholder byggegrense – SOMB-uttalelse skaper trøbbel

Da ny planlov trådte i kraft i 2010 fikk man regelen i plan- og bygningslovens § 1-8 om at byggeforbud gjaldt i strandsonen, med mindre byggegrense som tillot utbygging var fastsatt i kommuneplan eller reguleringsplan. Samtidig fastsatte overgangsreglene i plbl § 34-2 at gamle arealplaner skulle fortsette å gjelder også etter innføring av ny lov.
Departementet tolket derfor regelen om byggegrense i § 1-8 slik at den ikke ville omfatte eldre planer. Dette ble oppfattet som god latin helt til Sivilombudsmannen i en uttalelse fra februar i år la til grunn at regelen om byggeforbud uansett måtte gjelde dersom byggegrense ikke var fastsatt – hva enten det var tale om gammel eller ny plan. Uttalelsen fra ombudsmannen har skapt uklarhet og uforutsigbarhet.

kran

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsnæringen

Veksten vi så i 2. kvartal fortsetter inn i 3. kvartal for bygg- og anleggsvirksomhet i Norge. I 3. kvartal 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner, melder SSB. Det er 5,2 prosent mer enn i samme kvartal i 2014.

construction_shutterstock_57862405[1]

Fastleggelse av kontraktens byggetid

Kontraktens regulering av byggetiden er sentralt i enhver kontrakt, og vil kunne utløse ulike rettsvirkninger dersom denne endres av ulike årsaker. I de aller fleste entreprisekontrakter som inngås vil imidlertid partene sørge for en regulering av tidsrammen for kontraktsarbeidets utførelse. Det vil typisk være angitt et oppstartstidspunkt og et tidspunkt for ferdigstillelse (sluttfrist). Det hender imidlertid at det inngås avtaler der det ennå foreligger uavklarte forhold, for eksempel manglende tillatelser etc., og at partene derfor ikke avtaler noe om byggetid. Eller at partene rett og slett glemmer å avtale dette i kontrakten.

Forum for bygg og anleggsrett_traktor

Forum for Bygg- og Anleggsrett

Steenstrup Stordrange arrangerer høsten 2015 totalt 13 frokostseminarer i serien “Forum for Bygg- og Anleggsrett”, fordelt på fem av våre kontorer. Følgende temaer vil bli behandlet: Avtaler med underentreprenører – Trondheim: september/oktober […]

signatur_shutterstock_140221888[1]

Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for en etterfølgende rettslig vurdering for om hevingen er rettmessig.

Construction_shutterstock_148784852_2

Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

Regjeringen har lenge varslet forenklinger i plan- og bygningsloven, og at lokaldemokratiet i større grad må respekteres. Makten til ansiktsløse byråkrater reduseres tilsvarende. I august la regjeringen fram forslag til lovendringer som nå er ute på høring. Dispensasjonsreglene blir forenklet. Det skal også bli enklere å foreta mindre endringer av arealplaner. Om kommunene ikke overholder saksbehandlingsfristene i lov og forskrift skal private parters rettsikkerhet styrkes.

sporsmal_offentlige_anskaffelser1

Endringer i anskaffelsesregelverket pr 1. juli 2015

Både oppdragsgivere og leverandører er spent på om den nye forskriften om offentlige anskaffelser vil forenkle spillereglene for gjennomføring av konkurranser. Enkelte av de foreslåtte endringer ble vedtatt allerede den 12. juni 2015, og trådte i kraft 1. juli 2015. Disse gjelder ikke for konkurranser kunngjort før 1. juli 2015.

klubbe_shutterstock_155711243

Låneopptak er ikke unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Statlige, kommunale, og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er i henhold til gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser forpliktet til å konkurranseutsette ordinære låneopptak. Vår erfaring er at dette så langt har vært lite kjent, noe som også ble lagt til grunn i nylig avsagt dom av Senja tingrett, hvor KOFA gis fullt medhold i ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse som følge av manglende kunngjøring av låneopptak. Det er all mulig grunn til å tro at dette vil bli endret når den nye anskaffelsesforskriften trer i kraft.