Klokke

Viktig å huske på om klagefristen i en konkurranse om en offentlig anskaffelse

På det tidspunkt kontrakt er inngått er «slaget som regel tapt» med tanke på å reversere valg oppdragsgiver har foretatt. Følgelig er det viktig å ha god oversikt over de ulike spørsmål som knytter seg til klagefristen.

Bro_shutterstock_63803899

Lagmannsretten har talt: Oppdragsgiver kan ha plikt til å benytte adgangen til å innhente kvalifikasjons-dokumentasjon etter tilbudsfrist

I en konkurranse om rammeavtale for brovedlikehold påklaget entreprenør BMO tildelingen av kontrakten. BMOs tilbud var blitt avvist med henvisning til at kompetansebevis innen betongrehabilitering ikke var vedlagt tilbudet ved tilbudsfristens utløp 14. februar 2014. Oppdraget ble tildelt en annen entreprenør, Ypsilon. BMO krevde kontraktsinngåelsen med Ypsilon stanset i form av midlertidig forføyning og fikk medhold i Agder lagmannsrett 13. oktober 2014. Retten konkluderte med at avvisningen av BMO var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Både avvisningen av BMO og kontrakten med Ypsilon måtte settes til side.

sporsmal_offentlige_anskaffelser1

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1.7.2015.

klubbe_shutterstock_155711243

Ny dom: greit å fravike Byggforsk

I en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett av 19.8.2014 (LE-2013-207236) slås det fast at selv om en løsning er i strid med anbefalinger fra Byggforsk, er det ikke nødvendigvis en mangel etter bustadoppføringslova.

Skriftlig_shutterstock_90463144

”Skriftlig varsel” som vilkår for krav om endring eller fristforlengelse

Standardkontraktene fastsetter at varsler og krav skal framsettes ”skriftlig”. Et aktuelt spørsmål er hvorvidt varsler kan sendes via e-post. Her er reguleringen ulik i NS8405 og NS8407. Videre er det ikke gitt at domstolene alltid håndhever skriftlighetskravet så strengt som kontraktene legger opp til.

KruseSmith

Kruse Smith angriper Kofa-praksis

Kruse Smith reagerer på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ikke har latt entreprenørselskapet få uttale seg om opplysninger som er brakt inn av klager i en klagesak som endte med at alle tilbydere ble vraket.

Byggeplaner_shutterstock_169664315

Seminar om “Plunder og heft”

I seks byer vil Steenstrup Stordrange i løpet av oktober avholde frokostseminar om “plunder og heft” i byggebransjen.

fotspor_shutterstock_26990566[1]

Fylkesmann på villspor

Byggejuss-bloggerne og advokatene Lars Alsaker og Karl Erik Bernt måtte den 9. oktober rykke ut i BT for å slå fast at det er kommunene som bestemmer arealplaner, og ikke Avinor.

shutterstock_41041537 (2)

ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene kan være et effektivt verktøy for å fremtvinge betaling fra byggherren.

Tynn is

Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et annet regelsett, foreldelsesbestemmelsene, som løper parallelt og uavhengig av reklamasjonsfristene.