Forbrukerentreprise: Entreprenørens krav ved forbrukerens avbestilling

Pandemien, krigen i Ukraina og den tilhørende prisstigningen, har medført tøffere tider i byggebransjen. Renten stiger og inflasjonen øker, og flere forbrukere vegrer seg for å sette i gang nye byggeprosjekter. Entreprenøren opplever at ordre blir kansellert eller at forbrukeren delvis kansellerer for å få regningen ned. Hvilken adgang har forbrukeren til å avbestille, og hvordan skal entreprenøren forholde seg til dette?

Hva bør med i en utbyggingsavtale?

I dette innlegget vil vi nevne noen sentrale temaer som utbyggere bør ha et bevisst forhold til når utbyggingsavtaler utformes. Dette er på ingen måte en uttømmende liste, men vi håper at den kan gi utbyggere noen påminnelser til forhandlingene.

Høyesterett med viktig avklaring om reklamasjonsfrister og reklamasjonsinnsigelser i entrepriseforhold

Dom avsagt av Høyesterett 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) om reklamasjon i entrepriseforhold, inneholder prinsipielle uttalelser om reklamasjonsfristens lengde, samt om tap av reklamasjonsinnsigelser ved passivitet/realitetsdrøftelser.

Hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørs skade på byggherrens ting – ny dom fra Høyesterett

Nylig avsa Høyesterett en enstemmig dom (HR-2020-1120-A) på entrepriserettens område. Avgjørelsen gir veiledning om rekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering for valutakursendringer?

Koronapandemien har stor påvirkning både på den norske økonomien og pågående entrepriseprosjekter i det norske næringslivet. Flere entreprenører som kjøper varer og materiell fra utenlandske leverandører opplever i disse dager at den norske kronen svekkes mot utenlandsk valuta, noe som kan medføre at anskaffelsen av varer og materiell blir dyrere for entreprenøren enn han forutsatte ved kontraktsinngåelsen. For enkelte aktører kan valutakursendringene bli så store at anskaffelseskostnaden blir høyere enn vederlaget entreprenøren har avtalt med byggherren, hvilket i realiteten kan medføre at entreprenøren taper penger dersom han må levere til opprinnelig avtalt pris. Når entreprenøren står overfor en situasjon som dette, blir spørsmålet om han kan kreve vederlagsjustering eller reforhandling av avtalte priser som følge av valutakursendringene.

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering som følge av forskriftsendringer og myndighetspålegg i forbindelse med korona-pandemien?

Etterhvert som koronautbruddet spredte seg til Norge, vedtok norske myndigheter en rekke tiltak og restriksjoner for å begrense smitten i befolkningen. Blant annet vedtok Helsedirektoratet den 12. mars 2020 at alle landets skoler og barnehager skulle stenges, og ved forskrifter av henholdsvis 13. og 15. mars 2020 ble det vedtatt pålegg om karantene for alle som ankom Norge fra utlandet etter den 27. februar 2020, pålegg om karantene for alle som har hatt nær kontakt med noen som har fått bekreftet smitte av koronavirus, og pålegg om isolasjon for alle som er bekreftet smittet. Videre har også en rekke kommuner innført lokale reiserestriksjoner og karanteneregler.

Håndtering av koronaviruset for entreprenører

Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandørers fremdrift hindres av koronaviruset. Hjemmel for et slikt krav kan være force majeure, som finnes i NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8406 og NS 8416 pkt. 20 og NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.3.

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvarshavende etter plan- og bygningsloven. Dommen følger opp de mye omtalte dommene «Bori I» (Rt. 2015 s. 276) og «Bori II» (HR-2017-1834-A), men synes å bevege seg i retning av et noe lempeligere skyldkrav.

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherrens innsigelser ikke begrunnes. En fersk avgjørelse fra Høyesterett slår fast at det ikke kan oppstilles et slikt krav om begrunnelse.

Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

De siste årene har det blitt avsagt flere høyesterettsavgjørelser innenfor sentrale entrepriserettslige temaer – og denne utviklingen ser ut til å fortsette også inn i 2020. Allerede ved utgangen av januar 2020 kan det konstateres at man mest sannsynlig kan forvente seg minst ytterligere tre nye høyesterettsdommer om viktige entrepriserettslige spørsmål før vi skriver 2021.