Forum for bygg og anleggsrett_traktor

Forum for Bygg- og Anleggsrett

Steenstrup Stordrange arrangerer høsten 2015 totalt 13 frokostseminarer i serien “Forum for Bygg- og Anleggsrett”, fordelt på fem av våre kontorer. Følgende temaer vil bli behandlet: Avtaler med underentreprenører – Trondheim: september/oktober […]

BYGGHERRES HEVING AV ENTREPRISEKONTRAKTER – KRAV TIL UTFORMING AV HEVINGSVARSEL

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for […]

Construction_shutterstock_148784852_2

Endringer i plan- og bygningsloven underveis – styrket respekt for lokaldemokratiet

Regjeringen har lenge varslet forenklinger i plan- og bygningsloven, og at lokaldemokratiet i større grad må respekteres. Makten til ansiktsløse byråkrater reduseres tilsvarende. I august la regjeringen fram forslag til lovendringer som nå er ute på høring. Dispensasjonsreglene blir forenklet. Det skal også bli enklere å foreta mindre endringer av arealplaner. Om kommunene ikke overholder saksbehandlingsfristene i lov og forskrift skal private parters rettsikkerhet styrkes.

sporsmal_offentlige_anskaffelser1

Endringer i anskaffelsesregelverket pr 1. juli 2015

Både oppdragsgivere og leverandører er spent på om den nye forskriften om offentlige anskaffelser vil forenkle spillereglene for gjennomføring av konkurranser. Enkelte av de foreslåtte endringer ble vedtatt allerede den 12. juni 2015, og trådte i kraft 1. juli 2015. Disse gjelder ikke for konkurranser kunngjort før 1. juli 2015.

klubbe_shutterstock_155711243

Låneopptak er ikke unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Statlige, kommunale, og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er i henhold til gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser forpliktet til å konkurranseutsette ordinære låneopptak. Vår erfaring er at dette så langt har vært lite kjent, noe som også ble lagt til grunn i nylig avsagt dom av Senja tingrett, hvor KOFA gis fullt medhold i ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse som følge av manglende kunngjøring av låneopptak. Det er all mulig grunn til å tro at dette vil bli endret når den nye anskaffelsesforskriften trer i kraft.

KOFA

Byggherrer kan gjennomføre forhandlinger ved budsjettoverskridende tilbud

KOFA har i en rekke saker drøftet adgangen til å forhandle med tilbyderne etter totalforkastelse som følge av budsjettoverskridende tilbud. KOFAs praksis har ikke vært entydig. I sak 2015/4 har KOFA – i stornemnd – behandlet spørsmålet på nytt. KOFA har nå vendt tommelen opp.

KOFA

Manglende oppfølging av kontraktsbrudd kan bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse

De fleste oppdragsgivere og leverandører har kunnskap om at avtalte vesentlige endringer av en kontrakt, inngått i henhold til anskaffelsesregelverket, vil bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse, dersom endringens verdi er kr 500 000,- eller høyere. Færre tenker nok over at også manglende oppfølging av kontraktsbrudd kan bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse.

dfb

Rapport viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av uavhengig kontroll

En undersøkelse utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen, men undersøkelsen avdekker også ulik praksis for gjennomføring av kontrollen.

KOFA

Høringsforslag om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Forslaget går blant annet ut på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), i saker om ulovlig direkte anskaffelser, gis kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr, eller bringe saken inn for domstolene.

Eiendomssalg_shutterstock_199594595

En rekke løsningsretter kan gå tapt 1. juli 2015

Etter løysingsrettslova er det fastsatt en tidsbegrensning på 25 år for forkjøpsretter og andre løsningsretter i fast eiendom. Loven bestemmer at eldre rettigheter faller bort 20 år etter at loven ble satt i kraft 1. juli 1995, det vil si 1. juli 2015. For rettighetshaverne vil tiden derfor være inne for å vurdere å gjøre sine rettigheter gjeldende.